Pobierz plik PDF

1. Informacje ogólne.

 • Niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego A. (zwana dalej „Polityką”) opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi osób fizycznych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu, o którym mowa w punkcie 2.4. Polityki.
 • Administrator zachęca do zapoznania się z pełną treścią Polityki przed skorzystaniem z Serwisu w jakimkolwiek zakresie. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki, w tym akceptację określonych w Polityce celów, zakresu, zasad, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku nieakceptowania zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki, nie należy korzystać z Serwisu.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – Administrator prosi o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora podanych w punkcie 1.

2. Definicje.

 • Administrator – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, numer telefonu: +48 12 617 66 01, adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fiycznej.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – portal internetowy składający się z głównej strony internetowej działającej pod internetowym adresem https://www.marr.pl/ oraz z podstron funkcjonujących w domenie internetowej pl;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

3. Dane osobowe.

 • Korzystanie z Serwisu w zakresie zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie może być anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego Administratorowi danych osobowych.
 • Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom przeglądanie treści zamieszczonych w Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe Administratorowi poprzez kontakt z Administratorem z wykorzystaniem podanych w Serwisie form komunikacji i danych kontaktowych Administratora, w tym w szczególności poprzez: kontakt za pomocą formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie, za pomocą newslettera lub za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Administrator ma prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji odnośnie treści zamieszczonych w Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 • W celu spełnienia przez Administratora obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator przedstawia w poniższych punktach 5. – 3.18. informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mają zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych przez Użytkownika Administratorowi.
 • W przypadku danych osobowych przekazywanych Administratorowi przez Użytkownika, administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Administrator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca NIP: 6760058847 i REGON: 350239017, numer telefonu: +48 12 617 66 01, adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej od adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą:
  • zapisania się do usług newsletterów za pomocą formularzy kontaktowych zainstalowanych w Serwisie - w tym przypadku przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz adres IP komputera Użytkownika;
  • formularzy kontaktowych zainstalowanych w Serwisie - w tym przypadku przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji, w której pracuje Użytkownik (w przypadku, gdy w danym newsletterze informacja ta jest wymagana), adres poczty elektronicznej (adres e- mail) oraz adres IP komputera Użytkownika;
  • wysłania e-maila do Administratora, w szczególności zawierającego zapytanie wyrażone przez Użytkownika lub zawierającego inne informacje przekazywane przez Użytkownika – w tym przypadku przetwarzane są dane osobowe obejmujące adres mailowy Użytkownika oraz inne dane osobowe przekazane przez Użytkownika w treści wiadomości mailowej;
  • telefonicznie poprzez zatelefonowanie przez Użytkownika na któryś z numerów telefonu Administratora podanych w Serwisie – w tym przypadku przetwarzane są dane podane przez Użytkownika z jego inicjatywy, przy czym rozmowy telefoniczne nie są rejestrowane;
 • plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
 • gromadzenia przez Administratora logów serwera internetowego Użytkownika.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią przepisy 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). W niniejszym przypadku zgoda Użytkowania jest wyrażana poprzez dobrowolne wpisanie przez Użytkownika adresu internetowego Serwisu lub którejkolwiek z jego podstron w przeglądarce internetowej, lub odpowiednio, poprzez dobrowolne zapisanie się do newslettera, skorzystanie z formularza kontaktowego, wysłanie e-maila do Administratora, zatelefonowanie do Administratora. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i przedstawienia Użytkownikowi treści zamieszczonych w Serwisie, lub przedstawienia Użytkownikowi na jego żądanie innych treści związanych z działalnością Administratora, mogących obejmować w szczególności zamówione przez Użytkownika informacje handlowe, co dokonywane jest na życzenie Użytkownika wyrażone poprzez wpisanie przez Użytkownika adresu internetowego Serwisu w przeglądarce internetowej lub wykonanie przez Użytkownika innych czynności określonych w zdaniu poprzedzającym.
 • W przypadku przesłania przez Użytkownika do Administratora informacji za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą poczty elektronicznej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią także przepisy 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesy realizowanych przez Administratora obejmują przetwarzanie danych w celu zapewnienia Administratorowi obrony przed roszczeniami ze strony Użytkownika oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń od Użytkownika.
 • Cele używania plików cookie oraz Google Analytics określone są w punktach 4.3. oraz 4.5.– 4.8. Polityki.
 • Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji czynności, do których zostały przekazane i przetwarza je jedynie w niezbędnym do tego zakresie.
 • Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty wykonujące obsługę prawną i obsługę informatyczną Administratora, a także Google 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (w związku z korzystaniem z plików cookies i usługi Google Analytics, o których mowa w punkcie 4 Polityki.
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych Użytkownika do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem przekazania danych Użytkownika do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą narzędzia Google Analytics, o którym mowa w punktach 4. – 4.13. Polityki.
 • Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Administratora okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla umożliwiania Użytkownikowi korzystania z Serwisu, wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, albo do ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika przekazanych za pośrednictwem Serwisu wynosi sześć lat od ostatniej czynności wykonanej przez Użytkownika lub Administratora za pomocą Serwisu, a w przypadku gdyby w tym okresie wszczęte zostało postępowanie z udziałem Użytkownika i Administratora związane z Serwisem – do dnia prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 • Użytkownicy, którzy przekazali dane osobowe Administratorowi za pomocą Serwisu mają następujące prawa, z których mogą skorzystać na zasadach określonych w RODO i Polityce:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w 13 RODO, a w tym prawo do uzyskania informacji o tożsamości i danych kontaktowych Administratora, celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, profilowaniu;
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, o którym mowa w 15 RODO, a w tym prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji, o których mowa w art. 13 RODO;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, a w tym prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 17 1 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO, w przypadkach, o których mowa w 18 ust. 1 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
 • prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, obejmujące prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
 • w przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w 7 ust. 3 RODO, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, a w przypadku Użytkownika, którego miejscem zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia jest na terytorium Polski, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu, w tym podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest, odpowiednio, newsletter, dany formularz komunikacyjny zainstalowany w Serwisie (w przypadku korzystania przez Użytkownika z tego formularza komunikacyjnego) lub adres poczty elektronicznej lub numer Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce.
 • Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania, o których mowa w 22 ust. 1 i 4 RODO, a które polegają na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • W Serwisie mogą być stosowane formularze kontaktowe lub inne środki przekazywania informacji, które dotyczą przetwarzania danych w formach, celach i zakresach innych, niż określone w punktach 7. – 3.17, przy czym w takich przypadkach Administrator udostępnia Użytkownikowi w Serwisie odrębne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, których przedstawienie jest wymagane przez przepisy art. 13 RODO.
 • Administrator dokłada należytej staranności, aby zapewnić poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych, a także aby zabezpieczyć je przed nieupoważnionym dostępem, zmianą lub zniszczeniem. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do zachowania tajemnicy.
 • Aby zapewnić pełną poufność przesyłanych informacji, Administrator wprowadził w Serwisie obsługę bezpiecznych, szyfrowanych połączeń. Komunikacja między komputerem a serwerem Serwisu jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Do szyfrowania używany jest klucz 128-bitowy, a taka siła szyfrowania jest powszechnie stosowanym współcześnie standardem, wykorzystywanym m.in. przez banki internetowe.

4. Informacje o plikach cookie.

 • Serwis korzysta z plików cookie (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapisywania wyboru języka, w którym wyświetla się treść serwisu, dokonana przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookie:
  • cookie „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • cookie „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia formularza kontaktowego, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • W oparciu o pliki cookies działa także kod śledzenia Google Analitycs, będący internetową usługą analizy oferowaną przez Google Inc. 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, służący do analizy statystyk Serwera. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics zamieszczonymi na stronie internetowej działającej pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.
 • Informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na stronie internetowej, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA i tam przechowywane.
 • W Serwisie używane jest narzędzie Google Analytics z końcówką "_gat._anonimizeIp". W takim przypadku Google skraca i tym samym szyfruje adres IP Użytkownika już w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania z Serwisu, tworzenia raportów na temat aktywności Serwisu oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu oraz internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.
 • Google, zgodnie z oświadczeniem, w żadnym wypadku nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z innymi danymi Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki, przy czym w takim przypadku mogą zostać zablokowane niektóre funkcje Serwisu.
 • Google oferuje również dodatek dezaktywacyjny dla najpopularniejszych przeglądarek, który daje Użytkownikowi większą kontrolę nad tym, które dane Google zbiera na temat odwiedzanych przez Użytkownika stron Add-on informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że do Google Analytics nie należy przesyłać żadnych informacji o odwiedzinach na stronie internetowej. Dodatek dezaktywacyjny Google Analytics do przeglądarek nie zapobiega jednak przesyłaniu informacji do nas lub do innych stosowanych przez nas serwisów analitycznych. Więcej informacji na temat instalacji dodatku do przeglądarki znajduje się tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Użytkownik może dokonać wypisania się i zablokowania zbierania danych przez Google Analytics w danej przeglądarce internetowej, poprzez wykonanie czynności opisanych na stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w szczególności, gdy Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

5. Informacje na temat logów serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 • Oprócz zapisywania adresu URL, zapisowi mogą także podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o adresie IP.
 • Dane, o których mowa w punktach 5.1. i 5.2. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, na którym zainstalowany jest Serwis, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania tym serwerem.

6. Wyłączenie odpowiedzialności.

Serwis został stworzony, by pomagać Użytkownikom uzyskać informacje o aktualnej ofercie usług Administratora i o jego działalności. Realizując podstawową ideę Internetu, Administrator może umieszczać w Serwisie linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Administrator zachęca – po przejściu do innej strony internetowej – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

7. Prawa autorskie i prawa pokrewne.

Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały) zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej. Wszelakie kopiowanie i korzystanie z powyższych utworów w sposób inny, niż zapoznanie się z nimi, jest zabronione bez zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Projekt „Power up your Business in Małopolska 3” to przedsięwzięcie z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym, mające na celu promocję oferty gospodarczej regionu, promocję innowacyjności, wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne.

Bardzo skutecznym sposobem realizacji celów projektu jest promocja oferty eksportowej przedsiębiorców podczas międzynarodowych targów i innych wydarzeń promocyjno - informacyjnych, organizacja zagranicznych misji gospodarczych, wsparcie inwestycji oraz wzmacnianie wizerunku Małopolski jako regionu innowacyjnego o istotnym potencjale gospodarczym.

Projekt Power up your Business in Małopolska 3 w swoich ramach przewiduje m.in. :

Udział w międzynarodowych targach pod marką MARR i Małopolski, m.in. :

 • Mobile World Congress - technologie mobilne, Barcelona, Hiszpania
 • Hannover Messe - targi przemysłowe, Hanower, Niemcy
 • InterCharm - branża kosmetyczno-chemiczna, Kijów, Ukraina

Oferta w ramach targów to profesjonalna zabudowa, darmowe wejściówki, wsparcie logistyczno – doradcze, możliwość promocji firmy (materiały reklamowe, filmy/spoty promocyjne), wpis do katalogu dedykowanego określonej branży.

 • Małopolski Klub Eksportera, mający na celu integrację środowisk biznesowych regionu: przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, samorządów czy przedstawicieli świata nauki, pozwalający dzielić się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem,
 • Przygotowanie przed targami: spotkania informacyjne i szkolenia (szeroko rozumiane zagadnienia internacjonalizacji: rynki zagraniczne i uwarunkowania prawno – gospodarcze, e-marketing itp.)
 • Brokering eksportowy (kojarzenie międzynarodowych partnerów biznesowych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami)
 • przyjazdowe misje gospodarcze z Hiszpanii, Ukrainy i Rumunii
 • promocja inwestycyjna i gospodarcza regionu
 • szkolenia i seminaria w formie tradycyjnej oraz on-line
 • interaktywny portal przedsiębiorcy
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców w ramach europejskiej inicjatywy Awangarda