Sprawiedliwa Transformacja przyjęta

Komisja przyjęła w grudniu pięć polskich Programów Operacyjnych zawierających Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (Polish Operational Programmes with Territorial Just Transition Plans/TJTPs).

Plany o wartości ponad 3,85 mld euro finansowane w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dotyczą wsparcia transformacji klimatycznej obszarów górniczych na Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem.

2,4 mld euro dla Śląska i zachodniej Małopolski

Śląsk jako największy ośrodek górnictwa węgla kamiennego w UE będzie stopniowo odchodzić od wydobycia i spalania tego surowca. Zmiana ta będzie miała również wpływ na część zachodniej Małopolski. Regiony te otrzymają większość przypisanych Polsce środków z FST. Unijne środki wysokości 2,4 mld euro dla Śląska i zachodniej Małopolski przeznaczone są na pomoc mieszkańcom obu regionów i na wsparcie w przechodzeniu na zieloną gospodarkę, oferującą nowe możliwości zatrudnienia i czystsze powietrze.

Środki z funduszu będą wspierać w szczególności dywersyfikację lokalnej gospodarki dzięki inwestycjom w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w sektorach energii ze źródeł odnawialnych i czystej mobilności oraz w innych zielonych sektorach. Aby naprawić szkody w środowisku spowodowane przez przemysł wydobywczy, FST zainwestuje również w rekultywację i dekontaminację 2,8 tys. hektarów terenów pogórniczych zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Aby pomóc w obniżeniu rachunków za energię i umożliwić obywatelom korzystanie ze stabilnych, ekologicznych i przystępnych cenowo źródeł energii, w zachodniej Małopolsce Fundusz będzie inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, m.in. przez finansowanie termoizolacji domów, dachowych instalacji słonecznych i pomp ciepła.

FST przeznaczy również środki na szkolenia dla 100 tys. pracowników zatrudnionych w sektorze paliw kopalnych, aby wyposażyć ich w nowe umiejętności umożliwiające pracę w sektorach odnawialnych i neutralnych dla klimatu. Oczekuje się, że w wyniku środków przewidzianych w planie sprawiedliwej transformacji na Śląsku powstanie bezpośrednio 27 tys. nowych miejsc pracy.

Pozostałe regiony, które skorzystają z pomocy UE to Wielkopolska (415 mln euro), gdzie finansowany będzie przede wszystkim plan odejścia od wydobycia węgla brunatnego i opalanych nim elektrowni; Dolny Śląsk (581,5 mln euro), z przeznaczeniem na restrukturyzację ekonomiczną podregionu wałbrzyskiego; Województwo Łódzkie ( 369,5 mln euro ), z przeznaczeniem na ograniczenie wydobycia i spalania węgla brunatnego w Bełchatowie,

Perspektywy

Zatwierdzenie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji otwiera drogę do specjalnego finansowania w ramach pozostałych dwóch filarów mechanizmu sprawiedliwej transformacji: systemu sprawiedliwej transformacji InvestEU oraz instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, który łączy dotacje Komisji z pożyczkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest kluczowym narzędziem mającym zapewnić, aby transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo w tyle. Zapewnia on ukierunkowane wsparcie mające pomóc w uruchomieniu około 55 mld euro w latach 2021–2027 w regionach, które najsilniej odczują skutki transformacji.

Ponadto platforma sprawiedliwej transformacji pomaga przyspieszyć proces sprawiedliwych przemian, angażując wszystkie zainteresowane strony i ułatwiając im wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. W myśl rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027 państwa członkowskie muszą przy wdrażaniu programów polityki spójności spełniać tzw. horyzontalne i tematyczne warunki podstawowe. Jednym z nich jest wymóg zgodności z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Opracowując programy, państwa członkowskie muszą ocenić, czy warunki podstawowe zostały spełnione. Władze polskie wskazały w swojej samoocenie, że obecnie nie spełniają warunku podstawowego Karty. W związku z tym Komisja nie może zwrócić wydatków związanych z częściami danego programu, dopóki warunki nie zostaną spełnione. Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby warunki pozostawały spełnione przez cały okres programowania. Komisja prowadzi dialog z Polską, aby zapewnić spełnienie wszystkich wymogów.

Opracowanie zespół projektu Power up 3 Your Business in Małopolska

Na podstawie: https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/12-05-2022-eu-cohesion-policy-eur3-85-billion-for-a-just-transition-toward-climate-neutral-economy-in-five-polish-regions_en