Unijna polityka spójności 2021-2027

Komisja przyjmuje umowę o partnerstwie z Polską na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld euro

W czerwcu br. Komisja Europejska przyjęła umowę o partnerstwie z Polską, w której określono polską strategię inwestycyjną w ramach polityki spójności na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld EUR.

Decyzja KE pozwala sp[odziewać się uruchomienia funduszy regionalnych, na które liczymy w aktualnej perspektywie budżetu UE. Fundusze polityki spójności będą sprzyjać spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w polskich regionach oraz wspierać realizację kluczowych priorytetów UE, takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa. Fundusze będą wspierać konkurencyjny, innowacyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy kraju oraz sprzyjać włączeniu społecznemu i rozwojowi umiejętności osób mających trudności z integracją na rynku pracy.


Do priorytetów należą:

Zmniejszenie zależności energetycznej i ochrona środowiska

17,9 mld euro zostanie zainwestowanych w odnawialne źródła energii i gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na dekarbonizację sektora transportu, inwestycje w kolej, czysty transport publiczny i bezemisyjne paliwa oraz rozwój transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) zostanie przeznaczona z funduszy kwota 20 mld euro. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zapewni 3,85 mld euro pięciu regionom najdotkliwiej odczuwającym skutki przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, czyli województwom śląskiemu, wielkopolskiemu, dolnośląskiemu, łódzkiemu i małopolskiemu. Środki te pomogą w restrukturyzacji przedsiębiorstw i we wdrażaniu przyjętych przez nie innowacyjnych sposobów przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Będą również wspierać zatrudnienie w odnośnych przedsiębiorstwach oraz poprawę jakości kształcenia formalnego i pozaformalnego w celu zwiększenia umiejętności pracowników.

Transformacja cyfrowa gospodarki i społeczeństwa

Umowa przewiduje wspieranie zdolności przedsiębiorstw i instytucji w zakresie badań naukowych i innowacji oraz opracowywanie rozwiązań cyfrowych przez przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Przewiduje się pomoc w ukończeniu budowy infrastruktury szerokopasmowej.

Budowanie odpornych społeczności sprzyjających włączeniu społecznemu

Z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Plus zostanie wypłacone łącznie 12,9 mld euro na wsparcie zatrudnienia i działań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet w rynku pracy oraz usług opieki nad dziećmi. Fundusz będzie wspierał integrację osób niepełnosprawnych i ze środowisk migracyjnych na rynku pracy, a także poprawę umiejętności obywateli, m.in. umiejętności cyfrowych. 3 mld euro w ramach tej ogólnej kwoty zostanie przeznaczone na wsparcie włączenia społecznego poprzez poprawę jakości i dostępności usług pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Ważnym celem jest wspieranie usług opieki długoterminowej dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego. Kwotą ok. 62 mln euro zostanie wsparte budowanie zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Partnerstwa lokalne

Ponad 3,5 mld euro zostanie zainwestowane na zwiększenie zaangażowania władz lokalnych we wdrażanie polityki spójności. Będzie się to odbywać poprzez podejście oddolne oraz partnerstwa między władzami lokalnymi a innymi zaangażowanymi stronami w ramach zintegrowanych narzędzi terytorialnych, takich jak rozwój lokalny kierowany przez społeczność i zintegrowane inwestycje terytorialne.

 

Komentarz

Umowa partnerstwa z Polską umożliwi inwestycje z funduszy polityki spójności w terenie. Obejmuje ona 8 programów krajowych, 16 programów regionalnych, 8 programów współpracy transgranicznej i 4 programy współpracy międzyregionalnej. Umowa określa również kwestie wdrażania i kwalifikowalności w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i powiązanych planów sprawiedliwej transformacji w pięciu polskich regionach najbardziej dotkniętych transformacją klimatyczną.

Umowa zawiera również wykaz krajowych i regionalnych programów przewidzianych do realizacji w terenie, a także orientacyjny roczny przydział środków finansowych na poszczególne programy. Umowa z Polską jest jedenastą umową o partnerstwie przyjętą na okres finansowania 2021–2027 – wcześniej zawarto umowy z Grecją, Niemcami, Litwą Austrią, Finlandią, Czechami, Danią Francją, Szwecją i Holandią.

Źródła: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news?countryCode=PL

 

Opracowanie: zespół projektu Power up your Business in Małopolska 3